Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym

Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym

Poświęcenie się wspomaganiu dusz czyśćcowych jest najkorzystniejsze,
bo sam Pan Bóg uważa się za dłużnika naszego 
za wybawienie Jego dzieci i dusz ukochanych.

Czym jest Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowych?

APDC jest zorganizowaną formą apostolstwa Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Powstało na prośbę osób świeckich, zainteresowanych pomocą zmarłym. W roku 1983 Zgromadzenie podjęło nową formę apostolskiej działalności – powstały świeckie grupy modlące się za zmarłych pozostających w czyśćcu. Dwa lata później w 1985 roku przyjęły nazwę: Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśćca. Decyzją władz Zgromadzenia w 2010 roku została nadana nowa nazwa: Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym.

Dla kogo kierowane?

Do APDC może należeć każdy praktykujący katolik, niezależnie od stanu i wieku, który pragnie nieść pomoc duszom czyśćcowym i pozostawać w duchowej więzi ze Zgromadzeniem Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych.

Jak zostać członkiem APDC?

Aby przystąpić do APDC trzeba wypełnić i podpisać tzw. kartę członka. Kartę można otrzymać, od animatorki Grupy, lub wydrukować ją ze strony internetowej Wspomożycielek, a następnie przesłać do animatorki lub Centrum APDC. Osoba przystępująca do Apostolstwa otrzymuje Pamiątkę włączenia się, na której jest zamieszczony m.in. Akt codziennego ofiarowania.
Członkowie APDC dzielą się na członków indywidualnych i należących do Grup Parafialnych.

Zadania członków APDC

a)      pamiętają, że są powołani do świętości Sobór Watykański II przypomniał, że wszyscy chrześcijanie jakiegokolwiek stanu i zawodu powołani są do pełni życia chrześcijańskiego i do doskonałości miłości, czyli do świętości. Dawcą świętości jest sam Bóg, a my mamy nieustannie podejmować wysiłek, aby na ten dar Boży odpowiadać. Jednym z podstawowych warunków dążenia do świętości jest trwanie w łasce uświęcającej, przez którą jednoczymy się z Chrystusem oraz ustawiczna troska o rozwój życia wewnętrznego.

Mając to na uwadze, członkowie APDC:

 • przystępują regularnie do sakramentów świętych, zwłaszcza do sakramentu pojednania oraz Eucharystii
 • czytają i rozważają Pismo Święte, by w ten sposób karmić się Słowem Bożym,
  prowadzą życie modlitwy,
 • okazują czynną miłość bliźniego,
 • korzystają z innych dostępnych środków, które pomagają do trwania w łasce Bożej i rozwoju życia duchowego m.in. poprzez odpowiednia lekturę, rekolekcje i dni skupienia, pielgrzymki.

b)wspomagają zmarłych poddanych oczyszczeniu. Jedna z prawd naszej wiary mówi o tym, że wszyscy wierni chrześcijanie, a mianowicie ci, którzy pielgrzymują jeszcze na ziemi, zmarli, którzy oczyszczają się ze skutków grzechów, oraz ci, którzy cieszą się już szczęściem nieba, stanowią wspólnotę w Chrystusie i łączą się w jeden Kościół pielgrzymujący, który od samego początku czcił pamięć zmarłych i nauczał, że „święta i zbawienna jest myśl modlić się za umarłych, aby byli od grzechów uwolnieni”. (2 Mch 12,46) Pierwszym krokiem do okazania pomocy zmarłym jest przebaczenie im wszelkiego wyrządzonego zła. Członkowie Apostolstwa, w miarę swoich możliwości, o ile zaistnieje taka potrzeba, starają się zachęcić także innych do przebaczenia zmarłemu wszystkich krzywd i uraz.

Ponadto członkowie Apostolstwa

 • odmawiają codziennie dowolną modlitwę za zmarłych, (nie obowiązuje ona pod grzechem)
 • ofiarują codzienne trudy, wynikające z obowiązków stanu, zawodu, a także doznane przykrości, cierpienia itp. w miarę możliwości zamawiają msze święte za zmarłych lub przynajmniej starają się ofiarować za nich swoje uczestnictwo w Eucharystii i Komunię św. w intencji zmarłych, poddanych oczyszczeniu
 • mogą także ofiarować dobre uczynki, jałmużnę, odpusty, uczynki pokutne np. post

 

W przypadku przynależności do APDC nie tyle chodzi o mnożenie modlitw, ile o wewnętrzną postawę, o wzbudzanie odpowiedniej intencji. Wyraża to „Akt codziennego ofiarowania” za dusze czyśćcowe:  „ Panie Jezu, Odkupicielu świata, w zjednoczeniu z Twoją Ofiarą Krzyżową ofiaruję Ci przez ręce Matki Niepokalanej moje modlitwy i prace, radości, trudy i cierpienia w intencji konających i zmarłych poddanych oczyszczeniu, błagając Cię o przyspieszenie ich wejścia do chwały, gdzie Ty wraz z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen”.

Jest to akt bezinteresownej i miłosiernej miłości bliźniego. Zaleca się, aby Członkowie APDC odmawiali ten Akt codziennie również dlatego, że jest on wyrazem łączności z wszystkimi członkami APDC.

W modlitewne ofiarowanie włączeni są także konający, gdyż jak wiemy, ostateczny los człowieka na całą wieczność rozstrzyga się w chwili śmierci. O duszę człowieka w tym decydującym momencie zabiega również szatan, chcąc umierającego pozbawić ufności w Boże miłosierdzie lub ją przynajmniej osłabić.

Każdego dnia umiera wiele tysięcy ludzi, którzy nie myśleli o tym, że będzie to ostatni dzień ich życia na ziemi. Śmierć jest dla nich zaskoczeniem i nie są odpowiednio przygotowani na spotkanie z Panem Bogiem. Potrzebują naszej modlitwy wstawienniczej, aby na wzór skruszonego łotra w ostatnim momencie życia uznali swój grzech, okazali żal i oddali się w ręce miłosiernego Boga. Oraz dbają o rozwój Apostolstwa, m.in. zachęcając innych do modlitwy za umierających i zmarłych.

APDC proponuje członkom następującą pomoc formacyjną:
odpowiednią lekturę ( podstawowa nauka Kościoła na temat czyśćca i form niesienia pomocy zmarłym poddanym oczyszczeniu zawarta jest w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Istnieją również inne publikacje poświęcone temu zagadnieniu. Również Siostry Wspomożycielki napisały wiele pozycji na ten temat ).

 • modlitewniki – z myślą o członkach APDC został opracowany w Zgromadzeniu Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych obszerne modlitewniki (w cenie ok.15 zł/szt.) za zmarłych: „Okaż im Panie miłosierdzie swoje” oraz „ Aby mieli życie wieczne…” zawierające brewiarz za zmarłych, nabożeństwa, jak nowenny, adoracje, teksty rozważań Drogi Krzyżowej, Różańca oraz szeroki wybór różnych modlitw za zmarłych. Modlitewnik ten można nabyć w niektórych księgarniach katolickich lub zamówić w Centrum APDC osobiście lub przez animatora Grupy Parafialnej
 • obrazki – członkowie APDC razem z Pamiątką włączenia się do APDC otrzymują także obrazki z koronką i modlitwą za zmarłych.
 • rekolekcje i dni skupienia – dla chętnych organizowane są dni skupienia i rekolekcje (terminy podawane są w kwartalniku).
 • kwartalnik „Do Domu Ojca”- jest wydawany od 2001 roku w Centrum APDC. Jest to pismo formacyjne przeznaczone do użytku wewnętrznego członków APDC, stąd nie można go nabyć w żadnych księgarniach i kioskach przykościelnych. Zawiera ono kilka działów. Pierwszy z nich to katechezy, przewidziane jako pomoc na spotkania grup parafialnych APDC. Pozostałe działy zawierają świadectwa, modlitwy za zmarłych, artykuły poświęcone pogłębieniu życia duchowego. Ostatnia część kwartalnika poświęcona jest aktualnościom i wydarzeniom w APDC. Kwartalnik można zaprenumerować w Centrum APDC, lub przez animatora grupy (obecnie w cenie 20 zł/rok).

APDC przy Parafii Błogosławionej  Doroty z MĄTEW powstało w styczniu  2021 roku

Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym

Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym zostało założone w naszej parafii w styczniu 2021 roku z inicjatywy pani Lucyny Witek. Grupa nasza obecnie liczy 81 osób. Opiekunem naszym jest proboszcz ksiądz Adam Kołkiewicz. Celem naszego APOSTOLSTWA jest budzenie w nas ducha przebaczenia zmarłym wszystkich krzywd i urazów, oraz pełnienie uczynków miłosierdzia za zmarłych. Pomoc zmarłym cierpiącym w czyśćcu niesiemy poprzez odmawianie codziennej modlitwy za zmarłych oraz ofiarowanie za nich trudów dnia codziennego.
W każdy pierwszy poniedziałek każdego miesiąca sprawowana jest msza świętą za dusze w czyśćcu cierpiące w której członkowie apostolstwa biorą czynny udział. Chcemy od stycznia nowego roku spotykać się 20 minut przed mszą świętą wieczorną o godzinie 18,00 sprawowaną za dusze w czyśćcu cierpiące i wspólnie odmawiać w intencji dusz czyśćcowych koronkę za zmarłych. Ważnym wsparciem dla apostolstwa jest kwartalnik ”Do domu Ojca”, który przesyła nam siostra Anna Czajkowska ze zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, która opiekuje się naszym apostolstwem. Czasopismo to otrzymuje każdy zainteresowany z naszej wspólnoty, aby wszyscy mieli możliwość pogłębić prawdę o czyśćcu. Przedstawiciele APDC uczestniczą w rekolekcjach organizowanych przez Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych w diecezji Gdańskiej , jak również raz w roku w nocnym czuwaniu na Jasnej górze.

Za zgodą Ks. Proboszcza Adama  Kołkiewicza , który został opiekunem  APDC odprawiona została pierwsza  msza święta w dniu 4 stycznia 2021 r.  za dusze w czyśćcu cierpiące, zgłosiło się na nią 12 osób. W następnym miesiącu lutym  do Apostolstwa przystąpiło następne 10 osób osób, które wraz z animatorką Lucyną Witek były zaczątkiem Grupy Parafialnej. Do grupy, która od tamtej pory systematycznie się rozrasta, należą również  osoby z różnych okolicznych  parafii . Członkowie informują za pośrednictwem Tygodnika Parafialnego o terminach Mszy Św. za dusze w czyśćcu cierpiące, umierających i zmarłych oraz sposobie wstąpienia do Apostolstwa.
Bezpośrednio za grupę odpowiedzialny jest animator, który reprezentuje grupę wobec Księdza Proboszcza i w jej imieniu utrzymuje kontakt z Centrum APDC.

Raz w miesiącu, w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 18,00 sprawowana jest Mszę Świętą za dusze w czyśćcu cierpiące, a po mszy pragniemy modlić się wspólnie za dusze w czyśćcu cierpiące, umacniać się katechezą oraz załatwiać  bieżących sprawy organizacyjne APDC

Od miesiąca maja pragniemy wprowadzić w każdy piątek miesiąca w kaplicy adoracji  odśpiewanie godzinek do Matki Boskiej Bolesnej, modlitwy za dusze w czyśćcu cierpiące,  za umierających oraz o dobrą śmierć każdego z nas.

W miarę posiadanych środków zamawiane będą dodatkowe Msze Święte za dusze w czyśćcu cierpiące. Skarbnikiem do którego  można składać ofiary na Msze Święte za dusze w czyśćcu cierpiące w naszej Parafii jest druga animatorka Urszula Czaplewska  Na dzień 30 kwietnia Apostolstwo w naszej Parafii  liczy wraz z animatorką 36 osób .

Duchowa rodzina Zgromadzenia

Członkowie APDC stanowią duchową rodzinę Zgromadzenia.

Dniem szczególnej wzajemnej łączności między członkami APDC i Siostrami jest każdy PIERWSZY poniedziałek miesiąca podczas mszy świętej za dusze w czyśćcu cierpiące. W tym dniu modlimy się również w intencji wszystkich członków zarówno żyjących jak i zmarłych,  oraz o nowe powołania do Zgromadzenia.

Pragniemy w  każdy piątek miesiąca podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu wyśpiewać godzinki do Matki Bożej Bolesnej, modlić się za  za dusze w czyśćcu cierpiące, za umierających oraz o dobrą śmierć każdego z nas.

Osobą odpowiedzialną za APDC jest jedna z sióstr Zgromadzenia, która w jego imieniu współpracuje z członkami Apostolstwa i zajmuje się ich formacją. jest to Siostra Anna Czajkowska.

 

NIEKTÓRZY OJCOWIE KOŚCIOŁA TWIERDZĄ, ŻE CIERPIENIE CZYŚĆCOWE DORÓWNUJE BOLEŚCIOM, KTÓRYCH DOZNAŁ JEZUS CHRYSTUS W CZASIE SWEJ MĘKI

                                                                                              -ŚW. JAN MARIA VIANNEY


Więcej informacji na temat Zgromadzenia i Apostolstwa można znaleźć na stronie:
www.wspomozycielki.pl
www.apdc.wspomozycielki.pl

Serdecznie zapraszamy do wstąpienia do Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym w naszej Parafii Błogosławionej Doroty z Mątew

Wielkość ofiary mierzy się ważnością intencji.

Wasilij Rozanow

Polecamy

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
117 0.074041843414307